Conference Chairman

Assoc. Prof. Dr. Khaled Abdalla Elraies

Email: khaled.elraies@utp.edu.my

Secretary

Dr. Dzeti Farhah Mohshim

Email: dzetifarhah.mohshim@utp.edu.my

Technical Program Chairperson

Dr Mohammed Abdalla Ayoub Mohammed

Email: abdalla.ayoub@utp.edu.my